call0909 44 33 02

Kiểm Định Chất Lượng Của Bộ Y Tế

Phấn Nụ Bà Tùng Được Bộ Y Tế Kiểm Định

và Chứng Nhận Về Chất Lượng

1. Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Sản Xuất Mỹ Phẩm Của Sở Y Tế 

 

 

2. Công Bố Sản Phẩm Mỹ Phẩm

 

 

2. Kiểm Định Chất Lượng Bộ Y Tế Đối Với Sản Phẩm Phấn Nước Thời Giạn Sử Dụng 6 tháng

 

 

3. Kiểm Định Chất Lượng Bộ Y Tế Đối Với Sản Phẩm Phấn Phủ Thời Giạn Sử Dụng 3 Năm