call0909 44 33 02
Kiểm Định Chất Lượng Của Bộ Y Tế
Phấn Nụ Bà Tùng không ngừng nổ lực phát huy nghề truyền thống phấn nụ và đã được khách hàng gần xa và các cơ quan chức năng công nhận.